Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien


Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

 

Smittevern ved arrangement

Etter innstilling grunna covid-19-pandemien, har ein no starta forsiktig opp att. Det betyr at vi har arrangement og gudstenester med smittevernstiltak. 

P.t. har vi maksbegrensing på 200 deltakarar i tillegg til dei som jobbar i kyrkja, men antalet kan vere langt mindre med hensyn til 1 m avstand. 

Som ledd i desse tiltaka;
•    Vert du registrert med namn og telefonnummer som deltakar. Lista vil verte innelåst og kun brukt av helsetenesta dersom det vert naudsynt med smitteoppsporing. Lista vert makulert etter 10 dagar
•    Må du sitte minst 1 meter frå andre, og på annakvar rad - Husstandar kan sitje saman
•    Praktisere avstand ved inngong og utgong
•    Må du sprite eller vaske henda før inngong, og ha almen hostehygiene
•    Kan du ikkje delta dersom du er sjuk 
•    Fylje dei pålegg som vert gitt

Tilbake