Verksemder som vil utføre arbeid på gravplassane


Informasjon til firma som ynskjer å utføre arbeid på gravplassane. 

 

 

Søknad om ervervmessig arbeide på gravplassane 

Dersom du ynskjer å utføre gravstell, montere gravminner og anna arbeid rundt gravminner, må det føreligge tillating fyrst. Søknaden sendast gravplassforvaltninga ved kyrkjeverja og handsamast av soknerådet.

 

Søknad før oppdrag

Når det føreligg tillating, skal det sendast standard søknad i førekant av kvart oppdrag, til kyrkjeverja. Les meir i

§§12 og 13 i gravplassvedtektene 

gravferdslova

og gravferdsforskrifta.

Tilbake